+
КОЛИЧКА
Празно
Ел. Поща
Парола
ТЪРСЕНЕ
ARAMA
Arama

Кампании

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ „Спечели с English Home“

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Кампанията „Спечели с English Home“ („Кампанията“). Условията са достъпни на интернет страницата на English Home https://englishhome.bg/static/view/4

 

1.2. Организатор на Кампанията е

Инглиш Хоум България ООД

ЕИК: 202446811

Адрес: ул. Емил Берсински No 12, ет.5, гр. София, България

Телефон: +359 87 627 3905 (На цената на разговор с VIVACOM според тарифния план на абоната)

(„English Home“ или „Организатора“).

 

1.3. Периодът на провеждане на кампанията е от 09.07.2019 г. до 31.07.2019 г. („Период на провеждане”).

 

1.4. Място на провеждане на Кампанията:

 

- Магазин English Home в Mall of Sofia

гр. София, бул. Ал. Стамболийски 101, ниво 0

 

-магазин English Home в Paradise Center

гр. София, бул.Черни връх 100 , ниво -1

 

1.5. Участието в Кампанията е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Кампанията участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

 

1.6. Информация за наградата ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

 

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

2.1. Право да участват в Кампанията имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на Инглиш Хоум България ООД

 членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен)

 

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

 

3.1. За участие в Кампанията желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 50 (петдесет) лева в една касова бележка, в Магазин English Home в Mall Sofia или магазин English Home в Paradise Center в Периода на провеждане на кампанията и да регистрират направената покупка, като попълнят формуляра за участие и го пуснат в опрелената за това урна.

 

3.2. Данните, които трябва да се попълнят във формуляра за участие са:

Име и Фамилия

Телефонен номер

Ел. Поща

 

3.3. Участниците следва да пазят касовите бележки, с които участват в Кампанията, до приключване на Кампанията.

 

3.4. Една покупка дава право на едно участие.

 

3.5. Всеки участник има право да участва с неограничен брой различни касови бележки на стойност над 50лв.

 

3.6. За участие в тегленето Участникът трябва да попълни коректно формуляра със своите лични данни.

 

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие, по раздел III от настоящите Условия, участва в тегленето на наградата.

 

4.2. Участието в кампанията дава възможност за спечелване на награда, както следва:

Комплект Спално Бельо и Хавлии от English Home, който включва 1 бр. Горен плик 200x220, 1 бр. Долен чаршаф 240x260, 1 бр. Комплект калъфки за възглавница, 1 бр. Пике 200x220, 2 бр. Хавлии за лице 50x80

 

1 бр. Комплект Спално Бельо и Хавлии от English Home в Mall of Sofia

1 бр. Комплект Спално Бельо и Хавлии от English Home в Paradise Center

 

4.3. Коректно попълнените формуляри за участие в тегленето на наградата следва да бъдат пуснати в урната най-късно до 21:59 часа на 31.07.2019 г. (сряда).

 

4.4. Наградите ще бъдат изтеглени в период 01.08.2019 до 05.08.2019г. на случаен принцип в присъствието на Комисия, съставена от Регионален мениджър и Специалист електронна търговия, която удостоверява резултатите от тегленето.

 

4.5. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни от датата на изтегляне, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

 

4.6. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

 

4.7. Имената на печелившия участник ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Инглиш Хоум България ООД (https://englishhome.bg/static/view/4) след свързване и потвърждение от страна на Участника.

Организаторът си запазва правото да обяви името и фамилията на печелившите участници в социалните мрежи на управлявани от Инглиш Хоум България ООД.

 

4.8. Наградата се получава лично от спечелилия Участник на място в съответния магазин, в който е спечелена в рамките на 15 работни дни от обявяването. При получаването на наградата, участникът подписва документ за получаването й. В случай, че участникът не са яви в посочения срок да получи наградата си, то Организаторът се свързва с резервен Участник.

 

4.9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

 

V. ЛИЧНИ ДАННИ

 

5.1. Чрез участието си в Кампанията участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия.

 

5.2. Личните данни на всички Участници в кампанията се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

 

5.3. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Кампания.

 

5.4. Правно основание за обработването на данни настоящата кампания с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) – легитимен интерес на Организатора от провеждане на кампанията.

 

5.5. Независимо от посоченото в чл. 5.4, за участие в кампанията се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в кампанията.

Въпреки оттеглянето на съгласието Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

 

5.6. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в кампанията, са: две имена (име и фамилия), населено място, телефонен номер, имейл адрес.

 

5.7. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на кампанията или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

 

5.8. Събраните във връзка с участие в кампанията лични данни ще бъдат съхранявани за

срокове, както следва:

- две имена и населено място на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата www.englishhome.bg за срок не по-дълъг от една година;

- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 5 години от датата на предоставяне на наградата;

- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец след тегленето на наградите;

- данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани за срок до един месец, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на English Home.

 

5.9. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Инглиш Хоум България ООД или на имейл адрес: info@englishhome.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с кампанията, има право да:.

 

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

 

б) отправи запитване до Инглиш Хоум България ООД дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

 

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

 

г) поиска от Инглиш Хоум България ООД да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

 

д) поиска от Инглиш Хоум България ООД да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Инглиш Хоум България ООД, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

 

е) поиска от Инглиш Хоум България ООД личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

 

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на

възражение);

 

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни.

 

5.10. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Инглиш Хоум България ООД по описания в Условията начин, за целите на участие в кампанията;

 

5.11. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Инглиш Хоум България ООД, се прилага Политиката за защита на лични данни, достъпна на: https://englishhome.bg в раздел ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

5.12. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

 

VI. ОТГОВОРНОСТ

 

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в кампанията или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

 

6.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

 

6.3. Организаторът има право да прекрати кампанията по всяко време поради технически причини, свързани с кампанията и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на кампанията е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

 

6.4. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

 

6.5. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в кампанията (включително – разходи за достъп до Интернет).

 

6.6. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с кампанията, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

 

6.7. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия.

Участници, които използват фалшива идентичност в кампанията и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на кампанията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 

VII. ДРУГИ

 

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: info@englishhome.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

 

7.2. Задълженията на Организатора на кампанията се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

 

7.3. Организаторът определя правилата на кампанията едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на кампанията се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е

оповестена.

 

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Кампанията не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

 

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Кампанията, е актуалното българско законодателство.

Продължавайки на englishhome.bg ваши лични данни може да бъдат събрани с "бисквитки". Те ще бъдат използвани само за целите, посочени в нашите Общи условия и в съответствие със законодателството.
Приемам